(Нібыта пра Беларусь. З "Лірнік вясковы" Уладзіслава Сыракомлі).

ЛІРА МАЯ ТЫ СПЕЎНАЯ! З ЧАРАЎНІЧАГА ДРЭВА,

МУСІЦЬ, ТЫ ЗМАЙСТРАВАНА.

ЛЕДЗЬ ВАЗЬМУ ЦЯБЕ Ў РУКІ, УСЕ, ЯК ЁСЦЬ, ТВАЕ ГУКІ,

І ПЕСНЯЙ Я ЎВЕСЬ ЗАБРАНЫ.

Избранное сообщение

ЗАНАТОЎКІ. ТРАВЕНЬ.

ПАДЗЯЛІЦЦА

КАМЕНТАВАЦЬ ТУТ (уваход праз):

воскресенье, 20 марта 2016 г.

ФІЛЕТЫЗМ

"Але есць такая бяда, нават ерась ў царкве як філетызм. Вельмі часта нацыянальныя цэрквы ўпадаюць у спакусу перабольшання, а то і абсалютызацыі сваёй і толькі сваей нацыянальнай традыцыі. Гэта тычыцца не толькі маскоўскага праваслаўя, але нам, натуральна, канкрэтна шчыміць менавіта ад маскоўскага царкоўнага філетызма. Бо нездарма многія праваслаўныя ўпэўненыя, што праваслаўе гэта «руская вера», гэта выключна РПЦ. Усе астатняе – чужое і сумнеўнае. І гэта не толькі ад элементарнай непісьменнасці. Гэта кантэкст, які прысутнічае на ўсіх узроўнях Рускай Праваслаўнай Царквы. Адсюль і нараджэнне ідэі «рускага свету». Усе вельмі проста: калі мы і толькі мы сапраўдная царква, то «рускае» гэта нешта большае, чым нацыя, гэта тоесна самой хрысціянскай веры, а таму і павінна быць місія, распаўсюджванне за нацыянальныя межы..."

Пятро Сівалап, http://churchby.info


РУССКІЙ ТЕКСТ

"Но есть такая беда, даже ересь в церкви как филетизм. Очень часто национальные церкви впадают в соблазн преувеличения, а то и абсолютизации  своей и только своей национальной традицией. Это касается не только московского православия, но нам, естественно, конкретно щемит именно от московского церковного филетизма. Ведь неспроста многие православные уверены, что православие это «русская вера», это исключительно РПЦ. Все остальное – чуждо и сомнительно. И это не только от элементарной неграмотности. Это контекст, который присутствует на всех уровнях Русской Православной Церкви. Отсюда и рождение идеи «русского мира». Все очень просто: если мы и только мы настоящая церковь, то «русский» это нечто большее, чем нация, это тождественно собственно христианской вере, а потому и должна быть миссия, распространение за национальные пределы…"
Петро Сиволап, http://churchby.info